Πολιτική Ποιότητας

Η ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΑΕ δεσμεύεται να παρέχει και να διατηρεί υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης οι οποίες εφαρμόζονται με τρόπο διακριτικό, μη προκατειλημμένο, ηθικό, επαγγελματικό και εστιάζονται σε νομοθετικές και άλλες συναγόμενες ή εκφρασμένες απαιτήσεις προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Η Διοίκηση του Φορέα διασφαλίζει ότι η Πολιτική αυτή είναι κατανοητή, εφαρμόζεται και διατηρείται σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, παρέχοντας όλους τους πόρους που απαιτούνται. Οι στόχοι για την ποιότητα τεκμηριώνονται από τη Διοίκηση και ανασκοπούνται στις Ανασκοπήσεις από τη Διοίκηση για την αποτελεσματικότητά και την συνεχή καταλληλότητά τους.

Οι στρατηγικοί στόχοι για την ποιότητα όπως έχουν καθιερωθεί από τη Διοίκηση είναι:

  1. Να διατηρείται η επικοινωνία με τον πελάτη σε όλες τις φάσεις της διεργασίας ελέγχου.
  2. Να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση του πελάτη και να εξασφαλίζεται ανταπόκριση στις περεταίρω απαιτήσεις του οι οποίες τεκμηριώνονται και ανασκοπούνται.
  3. Να διατίθενται στους πελάτες επιθεωρητές επαγγελματικά επαρκείς, με συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση και σύμφωνα με τα κριτήρια που απορρέουν από το ISO/IEC 17065 και την σχετική κατευθυντήρια οδηγία του ΕΣΥΔ.

Όλοι όσοι εκτελούν εργασίες για το Φορέα, πρέπει να εφαρμόζουν πιστά το σύστημα ποιότητας όπως αυτό είναι καταγεγραμμένο στο Εγχειρίδιο Ποιότητας, τις σχετικές με αυτό Διαδικασίες και τους Κανονισμούς του Φορέα.

H Διοίκηση έχει τη γενική ευθύνη για τη λειτουργία του φορέα και έχει ορίσει τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας ως εκπρόσωπο της για τον έλεγχο της εφαρμογής του συστήματος ποιότητας, της διαπίστευσης και της έγκρισης του φορέα.

Ο Φορέας δηλώνει ότι δεσμεύεται να εκτελεί πιστά τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την συμμόρφωση του στις απαιτήσεις του προτύπου διαπίστευσης ISO/IEC 17065, στους κανονισμούς και οδηγίες του Ε.ΣΥ.Δ. και των αρμοδίων αρχών και στην κείμενη εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

 

Πολιτική Αμεροληψίας

Η ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ AE ως φορέας πιστοποίησης, δηλώνει κατηγορηματικά και δεσμεύεται για την τήρηση και αμερόληπτη συμπεριφορά της απέναντι σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει αναφορικά με την διενέργεια επιθεωρήσεων για την κατάταξη ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων, σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012, και τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας. Υπογραμμίζει την αναγκαιότητα διαφάνειας και αντικειμενικότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιθεωρήσεων για την κατάταξη ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων και λαμβάνει εμφανή και σαφή μέτρα για την διασφάλισή της.

Σκοπός της είναι να παρέχει ανεξάρτητες, άρτιες και αξιόπιστες υπηρεσίες επιθεώρησης με τρόπο αμερόληπτο και αντικειμενικό. Για την επίτευξη των παραπάνω η εταιρεία χρησιμοποιεί εξειδικευμένους και έμπειρους συνεργάτες, με επαγγελματική ευσυνειδησία, η τεχνική και επιστημονική επάρκεια των οποίων ελέγχεται και αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Διαθέτει επίσης εξοπλισμό, προγράμματα Η/Υ και διαδικασίες με τις οποίες εξασφαλίζει τον αμερόληπτο τρόπο επιθεώρησης των ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων.

Απόφαση της διοίκησης είναι να μην επιτρέπει η εφαρμοζόμενη διαδικασία επιθεώρησης να επηρεάζεται από εξωτερικούς ή εσωτερικούς παράγοντες, σε ότι αφορά στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, το κόστος και τον αμερόληπτο τρόπο υλοποίησης.

Η Διοίκηση του οργανισμού ορίζει και αναθέτει στον Διευθυντή Πιστοποίησης την απαιτούμενη δικαιοδοσία και την ελευθερία χειρισμών, έτσι ώστε να είναι, ανά πάσα στιγμή, σε θέση να αντιμετωπίσει προβλήματα σχετιζόμενα με την αμεροληψία των διαδικασιών που αφορούν την επιθεώρηση των ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων, να προτείνει διορθωτικές ενέργειες, να επιβεβαιώνει την εκτέλεση των διορθωτικών ενεργειών και να αξιολογεί τα αποτελέσματά τους.

Την ευθύνη για την εποπτική παρακολούθηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την αμεροληψία της επιθεώρησης, αναλαμβάνει η Διοίκηση του οργανισμού, ο οποίος και υπογράφει την Πολιτική Αμεροληψίας, επικουρούμενος από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας.

 

 

Πολιτική Παραπόνων

Η ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΑΕ ως φορέας πιστοποίησης, με αρμοδιότητα την επιθεώρηση ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων για την κατάταξή τους σε κατηγορίες αστέρων ή κλειδιών, αναγνωρίζοντας την σημαντικότητα της άμεσης επικοινωνίας με τον πελάτη για την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν είτε κατά την επιθεώρησή του είτε από άλλους λόγους που επιφέρουν τη δυσαρέσκειά του προς τον φορέα, τους παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλλουν τα παράπονά – ενστάσεις τους άμεσα ζητώντας την επίλυσή τους.

Η ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΑΕ τηρεί αρχείο παραπόνων – ενστάσεων  και έχει φροντίσει όλη η διαδικασία χειρισμού των παραπόνων – ενστάσεων  να είναι για όλους προσβάσιμη, χωρίς να τίθεται θέμα κατάθεσης κάποιου αιτήματος στην εταιρεία και για το λόγο αυτό την έχει δημοσιεύσει στον ηλεκτρονικό ιστότοπο (site) της εταιρείας.

Ο φορέας διασφαλίζει ότι όλη η διαχείριση των παραπόνων - ενστάσεων πραγματοποιείται με αμερόληπτο, άμεσο και εμπιστευτικό τρόπο και διαβεβαιώνει για την ταχύτερη επίλυση τους και ενημέρωση του πελάτη σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει.

Η άμεση διαλεύκανση των θεμάτων που προκύπτουν αποτελεί σημαντικό στόχο της εταιρείας καθώς συμβάλλει στην καλή τήρηση και συνέχιση της συνεργασίας με τους πελάτες της και την διαρκή ικανοποίησή τους από αυτήν.

Η Διοίκηση της Εταιρείας ορίζει και αναθέτει στον Διευθυντή Πιστοποίησης την απαιτούμενη δικαιοδοσία και την ελευθερία χειρισμών, έτσι ώστε να είναι, ανά πάσα στιγμή, σε θέση να αντιμετωπίσει προβλήματα σχετιζόμενα με τη διαχείριση των παραπόνων - ενστάσεων, που αφορούν στην επιθεώρηση εκμεταλλευτών καταλυμάτων, για την κατάταξή τους σε κατηγορίες αστέρων ή κλειδιών, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη διαδικασία, να προτείνει διορθωτικές ενέργειες, να επιβεβαιώνει την εκτέλεση των διορθωτικών ενεργειών και να αξιολογεί τα αποτελέσματά τους.

Την ευθύνη για την εποπτική παρακολούθηση των διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των παραπόνων - ενστάσεων, αναλαμβάνει η Διοίκηση της εταιρείας, η οποία και υπογράφει την Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων - Ενστάσεων της Εταιρείας, επικουρούμενος από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας.

Κλείστε ένα ραντεβού+30 26950 23739
Στείλτε μας ένα μήνυμαinfo@protagoras.com.gr
Επισκευθείτε μαςΑλ. Ρώμα 18, Ζάκυνθος